Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


IMG_9974.JPGIMG_9998.JPG
Sekmadienį, kovo 6 d. Šančių parapijoje vyko šventinė Kauno arkivyskupo L. Virbalo SJ vizitacija. Drauge atvyko kun. svečiai : mons. Adolfas Grušas, Karmelitų parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis.
Beveik 30 žmonių buvo suteiktas sutvirtinimo sakramentas, o parapijos klebonas kun. V. Birjotas prieš Šv. Mišias visai bendruomenei perskaitė pranešimą apie parapijos gyvenimą. 
Taip pat šią dieną parapijoje šventėme Šv. Kazimiero atlaidus ir pasaulio lietuvių dieną. 
IMG_9993.JPGIMG_9992.JPG

Kauno Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebono kun. Virginijaus Birjoto

IMG_9978.JPGPRANEŠIMAS

Jūsų Ekscelencija,

Šančių parapijiečių ir savo vardu sveikinu Jus atvykus vizituoti mūsų parapiją.

Mūsų parapijoje vizitacija vyko 2011 m. balandžio 03 d.

Malonėkite išklausyti parapijos klebono penkių metų parapijos gyvenimo apžvalgą.

Šančių parapijoje gyvena apie 17 000 tūkstančių žmonių, iš kurių daugelis išpažįsta Romos Katalikų tikėjimą, taigi parapijoje yra apie 4 000 praktikuojančių parapijiečių. Parapijoje gyvena apie 500 socialiai remtinų šeimų. Dalis šių šeimų narių yra pasirinkę asocialų gyvenimo būdą, kita dalis yra patekę į socialinės rizikos grupę dėl nedarbo, išsilavinimo stokos, ar net gi dėl noro gyventi iš valstybės teikiamų socialinių išmokų. Bendraujant su seniūnija ir policijos nuovados darbuotojais aiškėja skaudi tendencija dėl augančio smurto artimoje aplinkoje.

Parapijai savitą specifiką suteikia tai, kad šiame mikrorajone nuolat buvo dislokuojami kariniai daliniai, kad tai buvo išskirtinai pramoninis darbininkijos rajonas.

Sekmadienio Eucharistijos šventime dalyvauja apie 800 tikinčiųjų. Žmonės įsijungia į liturgiją skaitydami Šv. Rašto skaitymus, nešdami atnašas, dalyvaudami procesijose. Pastaraisiais metais į jas stengiamės įtraukti vaikus, besiruošiančius Pirmai Komunijai ir jaunimą.

Švč. Sakramento adoracija vyksta pirmaisiais mėnesių ketvirtadieniais – 1 val. prieš Šv. Mišias, pirmaisiais mėnesių penktadieniais nuo 15.00 val. iki vakarinių Šv. Mišių ir sekmadieniais tarp votyvos ir sumos Šv. Mišių.

Švč. Sakramentas atnaujinamas reguliariai kas mėnesį.

Parapijoje vyksta šios pastovios maldingumo praktikos: kasdien prieš vakarines Šv. Mišias kalbamas Rožinis, gavėnios metu einami Kryžiaus keliai (į juos keletą pastarųjų metų aktyviai įsijungia jaunimos choras ir sakramentams besiruošiantys vaikai). Vyksta gegužinės, birželinės ir spalio mėnesio pamaldos.

Parapijoje veikia šios maldos grupės: Dievo gailestingumo, Marijos Legionas, Gyvojo Rožinio, Pranciškonų tretininkų, Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės, Šv. Rašto, Šeimų, Užtarėjų, Jaunimo, Motinų maldoje.

Krikšto sakramentui rengiantis, pagal galimybes vyksta susitikimas su vaiko tėvais ir krikštatėviais, duodama paruošta medžiaga apie krikštą. Tikintieji sakramentams rengiasi laikantis Arkivyskupijos Sinodo nustatytų normų.

Santuokai poras ruošia mūsų parapijos sutuoktiniai Aistė ir Darius Ruzgai.

Šiais metais priimti Šv. Komuniją ruošiasi 100 vaikų. Ženkliai mažėjant mokinių skaičiui mokyklose, per pastaruosius penkerius metus vaikų skaičius sumažėjo nuo 150 iki 100.

Sutvirtinimo sakramentą šiandien priims 26 tikintieji. Sakramentams ruošia parapijos katechetai. Vaikų tėvai kasmet buvo kviečiami į Alfa kursą, tačiau į kvietimus atsiliepė tik šiais metais, kuo labai džiaugiamės. Parapijos aktyvas nuolat ragina parapijiečius įsijungti į renginius, parapijos atsinaujinimo dienas (kurių idėja kilo Šančių parapijoje), į maldos grupeles.

Sekmadienio liturgijoje dalyvauja apie 60 proc. besiruošiančių sakramentams. Parapijos mokyklose tikybą lanko apie 50 proc. mokinių.

Parapijoje yra sudaromos tinkamos sąlygos švęsti Atgailos sakramentą. Kasdien prieš Šv. Mišias ir jų metu yra klausoma išpažinčių. Gavėnios ir Advento metu vyksta rekolekcijos, kurias veda svečiai kunigai, savo homilijose kviečiantys švęsti Atgailos sakramentą. Kasmet Ligonių sakramentą priima apie 150 tikinčiųjų. Pakrikštijama kasmet apie 140 žmonių, palaidojama apie 240, sutuokiama apie 15 porų.

Parapijos kunigai aptarnauja Kauno Respublikinę ligoninę, kurioje Šv. Mišios ir Ligonių sakramentas švenčiami šeštadieniais 15. 30 val.

Parapijoje pastoracija vykdoma įvairiomis kryptimis: jau tradiciniais tapę renginiai (Atvelykio ir parapijos Atsinaujinimo dienos), kartą per mėnesį parapijos salėje rodomas krikščioniškas filmas, jau penki metai iš eilės rašomi projektai LKRŠ ir gaunama parama organizuoti stovyklas jaunimui ir šeimoms, vykstame į piligrimines keliones, bendradarbiaujame su Vyskupijos centrais.

Labai džiaugiamės, kad pavyko suburti gausų vaikų ir jaunimo chorą „Angelo sparnai“. Dabartinį parapijos jaunimo branduolį sudaro jaunuoliai, užaugę drauge su choru.

Prie parapijos jau beveik 20 metų veikia vaikų dienos centras ir savarankiško gyvenimo namai. Caritas darbuotojos dalina rūbus, maistą, rūpinasi seneliais, padeda vargo ir nepriteklių prispaustiems žmonėms. Treti metai tris kartus per savaitę dalinami duonos gaminiai. Parapijos namuose keturis kartus per savaitę renkasi AA.

Glaudžiai bendradarbiaujama su parapijos mokyklomis, Neįgaliųjų centru, darželiais, su seniūnija ir kitomis parapijoje veikiančiomis institucijomis. Gražiai bendraujama su Babtistų ir Metodistų bendruomenėmis, kurios įsikūrę šios parapijos teritorijoje.

Parapijiečių lankymas vyksta asmeniškai susitarus. Informacija parapijiečius pasiekia skelbiant žodžiu, skelbimų lentoje, parapijos laikraštėlyje, interneto puslapyje, informaciniuose lankstinukuose.

Parapijos pastoracija aptariama susirenkant Pastoracinei tarybai, kurią sudaro žmonės iš įvairių parapijoje veikiančių sielovados grupių bei kitų aktyvių parapijiečių.

Išskyrus Klebonijos pastatą, kiti parapijos pastatai yra įteisinti, o žemės dokumentai bus tvarkomi. Per pastaruosius metus pagrindinai parapijiečių aukomis buvo atlikti remonto darbai: atnaujintas bažnyčios vidus, senelių namų fasadas, renovuoti visų pastatų šildymo mazgai, įrengtas butas vikarui, atnaujinta žaibosaugos sistema.

Parapijai priklausantys pastatai yra seni ir jų eksploatavimui bei tvarkymui reikalingos nuolatinės investicijos. Artimiausiu metu ruošiamės parengti bažnyčios techninį projektą, kad turėtume galimybę gauti lėšų remonto darbams.

Parapija skolų neturi, šiuo metu parapijos sąskaitoje yra 7 000 eurų. Dalis patalpų nuomojama, kas taip pat padeda parapijai gauti lėšų.

Bažnyčioje liturgija ir sakramentai švenčiami laikantis Visuotinės Bažnyčios ir Vyskupijos Sinodo normų. Nuolat atnaujinami liturginiai rūbai, mąstoma apie galimybes atnaujinti įgarsinimo sistemą. Stengiamasi reaguoti į dekano vizitacijos metu pareiškiamas pastabas.

Parapijoje reziduoja trys kunigai, aktyviai darbuojasi du, o kunigas altarista slaugomas. Pastoracinei praktikai kelinti metai iš eilės paskiriamas seminaristas.

Šiuo metu patiriame sunkumų kviesdami platesnį ratą tikinčiųjų aktyviau įsijungti į parapijos gyvenimą (į renginius, adoracijas, maldos grupeles). Sunkiai pritraukiame vaikus tapti ministrantais.

Džiaugiuosi, kad per penkerius metus pavyko suburti parapijiečių komandą aktyvesnei bendrai veiklai.

Taip pat noriu padėkoti bažnyčios darbuotojams ir visiems, kurie palaikote, remiate ir lankote šią bažnyčią.

Norėdami stiprinti bendruomenę, tinkamai įgyvendinti II Vyskupijos Sinodo nutarimus, turime kiekvienas įnešti asmeninį indėlį į parapijos gyvavimą.

Pagarbiai

Šančių parapijos klebonas kun. Virginijus Birjotas
2023-05-28
Pirmoji šv. Komunija. Sekminės.

2023-05-19
Sutvirtinimo sakramento teikimas

2023-02-26
Šančių parapijos katechumenato Šv. Dvasios savaitgalis

2023-02-06
Pirmadienių vakarai - su Šv. Raštu

2023-02-04
Sužadėtinių pasirengimas santuokai parapijoje


Naujienų archyvas


2023-05-28
Pirmoji Šv. Komunija

2023-04-08
Mišių laikas nuo Didžiosios savaitės ir per Velykų šventes

2023-03-19
Gavėnios rekolekcijos

2023-03-11
Šv. Mišios Kovo 11 - ąją

2023-03-05
Šv. Kazimiero atlaidai


Skelbimų archyvas