Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


J.E. vyskupo emerito J. Preikšo žodis Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčioje susirinkusiems tikintiesiems.

2008 12 26

                 Nuoširdžiai sveikinu jus visus, šiuose Dievo namuose susirinkusius. Sveikinu brolius kunigus ir jus, mieli tikintieji. Čia, į šią šventovę visus mus sukvietė šiandieną dvi progos. Tai II Kalėdų diena, Šv. Stepono, pirmojo kankinio iš kilmė. O taip pat šios šventovės gimtadienis. Jai – 70 metų. Sustokime prie II akcento – šios šventovės gimtadienio.

                 Jau 70 metų iš šios šventovės sklinda gyvenimą kuriantis Dievo žodis, čia srūva sakramentų malonių srovės, čia atnašaujama dieviškoji Auka.

                 Kai išgirstame žodį „Bažnyčia“, prieš mūsų akis vaizduotėje, iškyla pastatas, namai. Tačiau ne apie tai šiandien.

                 Bažnyčios vardu dar vadinama taip pat tikinčiųjų bendruomenė, žmonės kurie krikštu yra inkorporuoti į Kristaus Bažnyčią. Kristus kalbėdamas: „Ant uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią...“ galvoje turėjo ne pastatą, bet savo sekėjus, tuos gyvuosius akmenis. O Šv. Paulius Korinto tikintiesiems rašė: „Jūs esate Dievo statyba. Argi nežinote, kad esate Dievo šventovė, ir jumyse gyvena Dievo dvasia? Dievo šventovė šventa, o toji šventovė – tai jūs“.

                 Labai gražu, kai tikintieji turi puošnią šventovę, bet dar puikiau, kai tie gyvieji akmenys, tikintieji, neapsamanoję, bet šviečiantys, uolūs ir sąmoningi. Taigi, šioje jubiliejinėje šventėje trumpai pažvelkime kokios yra pareigos tų gyvųjų akmenų, t.y., tų žmonių, kurie priklauso Bažnyčiai, ko iš jų laukia Kristus, tas kertinis akmuo, kokia atsakomybė būti Kristaus Bažnyčios nariu.

                 Visų pirma tikintieji, priklausantys Bažnyčiai, negali Jos žeminti. Mat nutolę nuo Bažnyčios ar prieš Ją nusistatę, apie Bažnyčią, kaip tikinčiųjų bendruomenes sprendžia iš Jos narių elgesio. Nutolęs nuo Dievo pasaulis akylai stebi Bažnyčios narių klaidas ir trimituoja; „žiūrėkite, kokie jie apsileidę, kokie jie negeri, kaip jie nuodėmingi“. O turi pildytis Kristaus žodžiai mumyse: „Jūs esate žemės druska, jūs – pasaulio šviesa“. Tad elkimės visuomet, kad galėtume pakartoti pirmųjų amžių vyskupo Tertuljono žodžius: „Mes nekalbame, bet gyvename, ir pažiūrėkite, kaip mes gyvename?“ Šiandien visuomenė, pasitiki Bažnyčia kaip institucija. Net 70 procentų Jai skiria balų. Taigi, išlaikykime tą aukštą reitingą. Tiesa, Bažnyčios likimas yra Dievo rankose, bet ir nuo mūsų, tikinčiųjų, priklausys, kas lauks mūsų Bažnyčios Lietuvoje.

                 Antroji mūsų – gyvųjų akmenų – pareiga yra klausyti, ką moko Bažnyčia. Kristaus patvarkymu Ji yra mūsų dvasinė Motina, laužanti mums ir dalijanti tikėjimo ir doros duoną. Jei norime sukurti prasmingą gyvenimą čia ir amžinybėje, klausykime Jos; to reikalauja ne Ji Pati, bet Jos Įsteigėjas Kristus, taip sakydamas: „Kas jūsų klauso – manęs klauso, kas jus niekina – mane niekina. O kas mane niekina, niekina tą, kuris yra mane siuntęs“. Šiandien, kaip žinia, daug melo, daug netikrų pranašų, norinčių užgožti Bažnyčios balsą, net visiškai Ją nustumti į gyvenimo pakraštį kaip pasenusią instituciją. Modernus žmogus norėtų atmesti Dievo Įsakymus ir sukurti moralę be Dievo. Deja, kas taip mėgino padaryti, sukurti rojų be Dievo, sukūrė pragarą. Netolima praeitis tai mums liudija. Ir taip pasitvirtino Dievo tarno Jono Pauliaus II žodžiai: „Kiekviena visuomenė, sukurta be Dievo, atsigręžia prieš patį žmogų“. Taigi, brangieji, galioja visi Dievo Įsakymai: garbinti vieną Dievą, sekmadieniais dalyvauti Šv. Mišių aukoje, gerbti tėvus, saugoti šeimos židinio šventumą, branginti gyvybę netgi negimusią, gerbti svetimą turtą, laikytis teisingumo, mylėti artimą kaip save. Ypač būtinas, pastarasis įsakymas – Dievo ir artimo Meilės Įsakymas. O jis yra Įstatyme aukščiausias.

                 Jau Aristotelis yra pasakęs: „Jei pasaulis laikytųsi meilės įsakymo, būtų nereikalingi visi kiti įstatymai“. Šiandien, kaip žinia, įstatymų šimtai, dar daugiau – pataisų, o gyvenimas ar labai lengvas ir malonus? Ir tikrai nušvistų mūsų gyvenimas, jeigu jo pagrindan būtų padėtos 10 Dievo Įsakymų granito lentelės.

                 Ir dar viena mūsų – gyvųjų akmenų – pareiga: nuoširdžiai melstis už Bažnyčią.

                 Gyvenimo patvirtinta tiesa, kad žmonės, kurie meldžiasi, daugiau duoda nei tie, kurie daug žada, kurie daug tuščiažodžiauja. Šią pareigą mūsų senoliai taip suprato, vykdė ir taip meldėsi giedodami: „Gelbėk nuo vilkų, plėšikų mūs Bažnyčią Katalikų“. Taigi, reikia maldos už Bažnyčią, nes Ji sutinka kliūčių šiandien savo išganomajai veiklai. Ypač būtina daug pasimelsti už Lietuvos Bažnyčią, kad Ji pajėgtų atnaujinti slogios praeities supurvintą mūsų tautos moralinį veidą.

                 Brangūs broliai ir seserys, tokios mūsų – Bažnyčios narių, gyvųjų akmenų pareigos. Visų pirma nežeminkime Bažnyčios, bet elkimės kaip šviesos vaikai. Spinduliuokime meile ir gerumu, kad nuklydę mūsų broliai, rastų Bažnyčioje tėviškę ir gerąją Motiną. Toliau, klausykime Bažnyčios, nes tik Jos lūpose skamba ir aidi amžinoji ir tikroji Dieviška Tiesa. Kas padavė ranką Bažnyčiai, rado gyvenimo prasmę. Ir pagaliau, brangieji, melskimės už Bažnyčią, kad Ji, visame pasaulyje galėtų laisvai sėti Evangelijos grūdą ir kad Jis, kritęs į širdžių dirvą, pražystų krikščionišku gyvenimu. Bet labiausiai pasimelskime už mūsų Tautos Bažnyčią: kad Ji ir toliau būtų dvasinių vertybių puoselėtoja, saugotoja bei dalintoja mūsų Tautos vaikams.

                 Pagaliau, kviečiu jus, melstis už savo šią religinę bendruomenę, kad ji būtų vieninga, darni šeima, kad alsuotų Dievo ir artimo meile. Meldžiu tad šiandien, kad Dievo Apvaizdos ranka vestų jūsų šeimas ir visą jūsų bendruomenę į aštuntąjį šios šventovės dešimtmetį.

                 Linkiu, kad geroji Dievo ranka globotų Jūsų šeimas, laimintų jūsų gyvenimą ir kad taip Dievui padedant, jūsų gyvenimas kaskart tobulėtų ir kad jūsų gyvenime nieko netrūktų.

                 Jėzaus Širdie, gerumo ir meilės pilnoji, uždek širdyse gerumo ir meilės ugnį, šios parapijos vaikų širdyse. Amen

J.E. vysk. emeritas Juozapas Preikša


2023-05-28
Pirmoji šv. Komunija. Sekminės.

2023-05-19
Sutvirtinimo sakramento teikimas

2023-02-26
Šančių parapijos katechumenato Šv. Dvasios savaitgalis

2023-02-06
Pirmadienių vakarai - su Šv. Raštu

2023-02-04
Sužadėtinių pasirengimas santuokai parapijoje


Naujienų archyvas


2023-05-28
Pirmoji Šv. Komunija

2023-04-08
Mišių laikas nuo Didžiosios savaitės ir per Velykų šventes

2023-03-19
Gavėnios rekolekcijos

2023-03-11
Šv. Mišios Kovo 11 - ąją

2023-03-05
Šv. Kazimiero atlaidai


Skelbimų archyvas