Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


1 2 3 4

Evangelizacinė šventė Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje

(2009 m. kovo 19-22 d.)

 

Keturias dienas – kovo 19-22 d. Švč Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje vyko Evangelizacinė šventė, skirta Evangelijos žinios tūkstantmečio jubiliejui. Parapijos bendruomenė buvo parengusi šventės programą ir iš anksto pakvietusi nuolatinius bažnyčios lankytojus, bei visus parapijos tikinčiuosius ir svečius joje dalyvauti. Buvo siekiama į Evangelizacinės žinios programą įtraukti parapijoje esančias mokyklų bendruomenes.

Šventė prasidėjo Švč Jėzaus Širdies parapijoje kovo mėn. 19 d. sąžinės sąskaitą. Besiruošiantieji Pirmajai šv. Komunijai vaikučiai ir jų draugai, padedant mokytojoms,  surašė ant popieriaus lapų savo nuodėmes, savo naštas, skausmą ir rūpesčius. Suglamžę šį popierių dėjosi į batus ir eidami Kryžiaus kelio apmąstymų keliu, stengėsi atsiprašyti Viešpatį už savo nuodėmes. Po Kryžiaus kelio apmąstymo ir nuoširdžių atsiprašymo maldų popieriaus lapai su surašytomis nuodėmėmis buvo išimti iš batų ir sudeginti. Tokiu būdu buvo atiduotos nuodėmės Viešpačiui tų vaikučių, kurie dar negali pasinaudoti sakramentinėmis malonėmis. Išgyvenę nuodėmės atsisakymo patirtį, vaikučiai dėkodami Dievui, išėjo į namus.

Po vakarinių šv. Mišių į parapijos salę prie tinklu ir žuvytėmis papuošto stalo pasikalbėti su parapijos Pastoracine, Ekonomine tarnybomis, su parapijos šeimomis ir parapijos jaunimu atvyko vyskupas J. Ivanauskas, Katechetikos centro atstovai bei Jaunimo centro atstovai. Po Vyskupo įžanginės kalbos, kurioje buvo nušviesti Bažnyčios sunkumai, pakrikštytųjų sąmoningumo stoka ir kitos problemos,  išsiskirstėme į grupeles ir siauresniame ratelyje išsakėme rūpimus klausimus ir problemas. Po to vėl visi susirinkome bendroje salėje ir grupelių koordinatoriai detaliai pristatė išsakytas problemas ir rūpesčius. Išklausęs parapijiečių problemas ir rūpesčius, vyskupas aiškiai ir dalykiškai nušvietė Evangelinės žinios skleidimo prasmingumą bei reikalingumą, padrąsino visus neišsigąsti sunkumų, susitelkti ir dirbti didesnei Dievo garbei ir žmonių gerovei.

Kovo 20 dieną trijose Švč Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje esančiose vidurinėse mokyklose vyko mokinių konferencijos „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“ (Mk 16,15), skirtos Evangelinės žinios tūkstantmečio jubiliejui.

Kauno Šančių vidurinėje mokykloje vykusioje konferencijoje mokiniai aptarė šv. Brunono kankinystę, išsiaiškino, kaip krikščionybė tapo valstybine religija. Apžvelgė Šv. Pranciškaus gyvenimo istoriją, tyrinėjo Benedektinų vienuolynus. Mokiniai paruošė pranešimus apie lietuvių rašytoją, visuomenės veikėją, literatūros istoriką, kritiką, universiteto dėstytoją, kunigą Juozą Tumą- Vaižgantą, apie Motiejų Valančių, kuris šviesdamas ir blaivindamas žmones, mokė tautą priešintis rusinimo bei pravoslavinimo bangai. Taip pat 10 klasės mokinės skaitė pranešimą apie Vilniaus arkivyskupą Mečislovą Reinį.

Kauno Vaižganto vidurinėje mokykloje vykusioje konferencijoje mokiniai aptarė krikščionybės atsiradimą ir plitimą į visą pasaulį, šv. Brunono kankinystę, pristatė freskas apie Brunoną, esančias Pažaislio vienuolyne, išsiaiškino, kaip krikščionybė tapo valstybine religija, apžvelgė protestantizmo plitimą ir nykimą Lietuvoje, Švč Mergelės Marijos apsireiškimą Šiluvoje, Kražių praeitį, kai Lietuva buvo carinės Rusijos priespaudoje. Vienuoliktos klasės mokinys paruošė ir skaitė pranešimą apie arkivyskupą Mečislovą Reinį. Mokyklos ateitininkės paruošė pranešimą apie vyskupo Motiejaus Valančiaus veiklą, jaunimo organizacijas ir sąjūdžius, apie ateitininkų organizacijos atsiradimo priežastis ir veiklą. Taip pat, mokiniai paruošė pranešimus apie kardinolą V. Sladkevičių, apie sąsajas tarp kunigo Mackevičiaus ir  Tėvo Stanislovo, apie barokinio stiliaus bažnyčias Kaune ir Lietuvoje, apie gotikines bažnyčias Kaune, apie Švč Jėzaus Širdies Šančių bažnyčią šiandien. Vienuoliktokės kalbėjo, jog negalime būti abejingi Gerajai Naujienai, bet privalome ją skelbti draugų būreliuose, klasėje, mokykloje, šeimoje ir tarp visų sutiktų žmonių. Parapijos klebonas V. Veprauskas, išklausęs pranešimus, išsakė mintis apie evangelizacijos prasmę ir jos reikalingumą šiandien, padėkojo mokiniams ir mokytojams už jų paruoštus ir skaitomus pranešimus, už Evangelinės žinios skleidimą tarp šalia esančiųjų. Konferencijos nuotaiką kėlė mažųjų giesmininkų giesmelės, kviečiančios šlovinti Viešpatį ir Jam dėkoti..

Kauno Žiburio vidurinėje mokykloje vykusioje konferencijoje mokiniai aptarė šv. Brunono kankinystę, krikščionybės kelią į Lietuvą, valdant kunigaikščiams Mindaugui, Jogailai, Vytautui., bažnyčios padėtį Lietuvoje carinės Rusijos valdymo laikotarpiu, Kražių skerdynes, Vyskupo Motiejaus Valančiaus veiklą. Mokiniai paruošė ir skaitė pranešimus apie Palaimintąjį Jurgį Matulaitį, vyskupą Skvirecką, vyskupą Paltaroką, apie Katalikų Bažnyčios kroniką, sovietinio bažnyčios persekiojimo laikotarpiu ir arkivyskupo S. Tamkevičiaus indėlį, kad kronika būtų pradėta leisti. Taip pat mokiniai skaitė pranešimus apie arkivyskupą Mečislovą Reinį, vyskupą V. Borisevičių, vyskupą Michelkevičių, apie Vilniaus Katedros gražinimą tikintiesiems, apie šv. Kazimiero palaikų sugrąžinimą į Katedrą, apie piligrimines keliones, nešant Kryžių Lietuvoje ir į Šventąją Žemę. Dar mokiniai skaitė pranešimus apie Marijos radiją, apie popiežių Joną Paulių II. Pertraukėlių metu mokiniai deklamavo eiles, giedojo giesmeles.

Kovo 21 dieną 10 val.dalyvavome šv Mišiose, o po jų, visose mokyklose geriausiais pripažinti pranešimai, buvo skaitomi parapijiečiams. Parapijos bendruomenė klausėsi pranešimų apie šv. Brunono kankinystę, Lietuvos krikštą, protestantizmą ir Švč Mergelės Marijos apsireiškimą Šiluvoje, apie Kražių įvykius, esant Lietuvai carinės Rusijos priespaudoje, apie vyskupa Mečislovą Reinį, apie šv. Kazimierą, apie vyskupo Motiejaus Valančiaus veiklą, jaunimo organizacijas ir sąjūdžius.

Po pranešimų, mokiniai su mokytojomis ir parapijos klebonu, susirinko parapijos salėje aptarti šventės eigos ir numatyti Evangelizacinius planus ateičiai. Čia kunigas Kęstutis Genys papasakojo jaunimui apie Airijos žmones ir jų gebėjimą drąsiai liudyti savo tikėjimą.

Evangelizacinę šventę vainikavo arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus aukojamos iškilmingos šv. Mišios Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčioje, Sutvirtinimo sakramento suteikimas, pasiruošusiai jį priimti mūsų parapijos jaunimo grupelei, ir pamokslas, raginantis pamąstyti apie gyvenimo be Dievo padarinius. Ganytojas palaimino visus parapijiečius ir  drąsino  eiti į pasaulį ir skleisti Evangeliją šeimoje, gatvėje mokykloje, klasėje, darbovietėje ir t.t.

Po šv. Mišių klebono ir tikinčiųjų vardu arkivyskupui S. Tamkevičiui buvo įteikta gėlių.

                     Kauno Vaižganto vidurinės mokyklos tikybos vyr. mokytoja Aldona Kuliavienė


2023-05-28
Pirmoji šv. Komunija. Sekminės.

2023-05-19
Sutvirtinimo sakramento teikimas

2023-02-26
Šančių parapijos katechumenato Šv. Dvasios savaitgalis

2023-02-06
Pirmadienių vakarai - su Šv. Raštu

2023-02-04
Sužadėtinių pasirengimas santuokai parapijoje


Naujienų archyvas


2023-05-28
Pirmoji Šv. Komunija

2023-04-08
Mišių laikas nuo Didžiosios savaitės ir per Velykų šventes

2023-03-19
Gavėnios rekolekcijos

2023-03-11
Šv. Mišios Kovo 11 - ąją

2023-03-05
Šv. Kazimiero atlaidai


Skelbimų archyvas